نام فروشگاه  
شماره جواز کسب  
تاریخ صدور جواز کسب //
آدرس  
تلفن  
فاکس  
نام  
نام خانوادگی  
کد ملی  
محل صدور  
تلفن همراه  
ایمیل  
مالکیت
سیستم فروش
متراژ  
تعدا فروشنده  
تعداد مشتریان ثابت ماهیانه  
نام بانک  
شماره حساب  
کد شعبه  
تلفن  
میانگین خرید ماهانه  
نوع خرید
تضامین